Carrièrezaken is gevestigd te Nijverdal, hierna te noemen “Carrièrezaken” verzorgt begeleiding, coaching en ondersteuning aan werkzoekende bij sollicitatieprocedures. Hieronder wordt verstaan, het opstellen van sollicitatiebrieven, het opstellen van curriculum vitae en het inzetten van social media en levert tevens het totaalconcept op. Tenzij er schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden, in alle gevallen waarbij gebruikt wordt gemaakt van de diensten van Carrièrezaken, de algemene voorwaarden. Tevens worden de algemene voorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever of uitvoerder, indien schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Toepasselijkheid
Artikel 4. Facturering en betaling
Artikel 5. Ontbinding en weigering

<br>

Artikel 1. Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft

1.1.2 Opdrachtnemer: naam firma waarvoor de adviseur werkzaam is.

1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgevers. Hierna wordt hetgeen moet worden uitgevoerd, aangeduid als “de opdracht”.

1.3.  Informatie over de begeleiding zullen zowel door de opdrachtgever als de opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.

1.4.  Zowel opdrachtgevers als derden kunnen geen aanspraak maken op auteursrecht, jegens Carrièrezaken

<br>

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

Carrièrezaken
Duivenbreeweg 18
7441 EB Nijverdal

Bereikbaarheid per mail:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur
E-mailadres: info@carrierezaken.com

KvK-nummer: 71402535
Btw-identificatienummer: NL154423518B02

<br>

 Artikel 3. toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alles rechtsverhoudingen, hierna genoemd, opdrachtgever, opdrachtnemer en derden. Behoud wijzing in de algemene voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

<br>

Artikel 4. Facturering en betaling

4.1  De klant is te allen tijde gehouden elke factuur van Carrièrezaken binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen

4.2  Bezwaren c.q. klachten omtrent de opgestelde factuur van Carrièrezaken dienen binnen acht dagen na facturering bij Carrièrezaken te zijn ingediend.

4.3  Indien u onverhoopt een onregelmatigheid in de factuur aantreft, bent u te allen tijde verplicht dat deel wat u wel juist acht, te betalen binnen de gestelde betalingstermijn. Dit na mondeling afstemming met Carrièrezaken.

<br>

Artikel 5. Ontbinding en weigering

5.1  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Carrièrezaken gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste één maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

5.2  Zowel in geval van opschorting als in dat van partiële ontbinding krachtens het eerste lid is Carrièrezaken gerechtigd betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

5.3  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Carrièrezaken gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Carrièrezaken aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de klant, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan.